تهران – شاد آباد – بهار یک بلوک ۲۱ شماره ۱۲

۰۹۱۲۱۹۹۴۱۸۸

۰۹۱۰۹۱۰۴۹۰۷

۰۲۱۷۷۳۷۰۱۹۱

فکس : ۰۲۱۸۹۷۸۴۷۱

پشتیبانی تلگرام ۱: ۰۹۳۳۲۹۸۴۸۷۸

پشتیبانی تلگرام ۲: ۰۹۳۶۳۹۹۴۱۸۸

ایمیل :info.waterab@gmail.com

کارخانه : شهر صنعتی کاوه (ساوه )